• Imprimeix

Tramesa de l’inventari de béns, drets i obligacions dels ens locals

L'ens local tramet al Departament l'inventari general consolidat dels béns, drets i obligacions, i les seves rectificacions anuals i comprovacions, aprovats pel Ple de la corporació local. 

Aquesta tramesa es fa en el marc de les relacions interadministratives i als efectes de donar compliment a l'article 105.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.

Les rectificacions de l'inventari s'han de verificar anualment, d'acord amb l'article 103 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. 

La comprovació s'ha d'efectuar sempre que es renoven la corporació, els òrgans de govern dels organismes autònoms o els ens amb personalitat pròpia dependents de l'ens local respecte als seus inventaris. Tal com indica l'article 104 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.

Eacat

Aquesta tramitació es fa a través d'EACAT.

Data d'actualització:  28.11.2018