• Imprimeix

Sol·licitud d'informes de personal

L'ens local, mitjançant el seu òrgan de màxima representació, tramet la sol·licitud d'informe al departament competent en matèria d'Administració local, per tal que el remeti a la Comissió Jurídica Assessora.

L'objectiu de la petició és l'emissió d'un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

S'adreça als ens locals (entitats municipals descentralitzades, ajuntaments, diputacions, consorcis, consells comarcals i Conselh Generau d'Aran, entre d'altres).

Data d'actualització:  28.11.2018