• Imprimeix

Sol·licitud de designació de membres de tribunals de selecció i provisió

La Direcció General d'Administració Local assisteix als ens locals en els processos de selecció o de provisió que convoquen, amb la designació, prèvia sol·licitud de l'ens local, de vocals (un titular i un suplent), en representació de la Direcció General d'Administració Local que formaran part del tribunal del procés de selecció o provisió convocat.

La designació de membres de tribunals que se sol·licita per aquest tràmit correspon al terç dels membres que es preveu a l'article 72.1.b) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, i no al terç integrat per representants de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (article 72.1.c) del Decret 214/1990).

Data d'actualització:  28.11.2018