• Imprimeix

Registre del sector públic local de Catalunya

El Registre del sector públic local de Catalunya és un registre de caràcter públic, adscrit a la Direcció General d'Administració Local (DGAL), en el qual s'han d'inscriure tots els ens locals de Catalunya, així com els seus ens dependents i altres ens adscrits o vinculats.

La inscripció al Registre no té efectes constitutius per als ens que hi són inscrits i s'ha de realitzar sense perjudici de la inscripció a altres registres en els casos en què la legislació vigent ho exigeix. La inscripció de cada ens comporta l'atribució d'un codi d'identificació que té caràcter oficial i ha de ser adoptat pels ens inscrits en les seves relacions amb les administracions públiques.

Els ens inscrits han de comunicar a la DGAL qualsevol modificació de les dades inscrites en el Registre del sector públic local de Catalunya (RSPLC) per a la seva anotació. També s'ha de comunicar la dissolució o l'extinció de qualsevol dels ens que estiguin inscrits per a cancel·lar la seva inscripció.

Data d'actualització:  30.11.2018