• Imprimeix

Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC)

Es convoquen les subvencions al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per a realitzar actuacions entre el 2014 i el 2017.

Línies i programes del PUOSC:

 1. a) Bases específiques de la línia d'inversions
 2. b) Bases específiques de la línia de manteniment i conservació
 3. c) Programa de cooperació municipal de la Diputació de Girona
 4. d) Pla d'acció municipal de la Diputació de Tarragona (PAM)
 5. e) Bases reguladores i d'execució del Programa d'arrendaments i subministraments del Pla d'acció local de Lleida
 6. f) Bases reguladores i d'execució del Programa d'inversions locals del Pla d'acció local de Lleida
 7. g) Bases reguladores i d'execució del Programa d'ajuts als consells comarcals i al Conselh Generau d'Aran per al manteniment de la xarxa de camins locals del Pla d'acció local de Lleida

Contingut de la demanda:

La demanda dels ens sol·licitants, integrada pel conjunt de les sol·licituds presentades, serveix de base per a la planificació quadriennal del PUOSC i la seva formulació en cadascun dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017.

Mitjançant el Decret 104/2014, de 22 de juliol:

 1. a) S'aprova la concessió de les subvencions de la línia de reparacions, manteniment i conservació per als anys 2014 i 2015.
 2. b) Es delega en les diputacions provincials corresponents l'aprovació i publicació dels programes específics de cooperació municipal de la Diputació de Girona, del Pla d'acció municipal de la Diputació de Tarragona i del Pla d'acció local de la Diputació de Lleida corresponents al període 2013-2017, que consten en els annexos 4, 5, 6, 7 i 8 del Decret 155/2012, de 20 de novembre.
 3. c) Es deroga el Decret 155/2012 de 20 de novembre, excepte la disposició addicional segona i l'annex 3, de bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació, que es manté vigent per als anys 2014 i 2015, llevat de l'apartat segon de la base quarta, l'apartat quart de la base cinquena i la base sisena, que queden derogats.
 4. d) Es deroga el Decret 206/2013, de 30 de juliol.
Eacat

Aquesta tramitació es fa a través d'EACAT.

Normativa

DECRET 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període (DOGC núm. 6263 publicat el 28/11/2012). DECRET 162/2012, de 18 de desembre, de modificació del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període (DOGC núm. 6278 publicat el 20/12/2012). DECRET 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del termini d'execució de la línia de subvencions per a inversions i la línia de subvencions per a despeses de reparació, manteniment i conservació, regulats en els annexos 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període (DOGC núm. 6430 publicat el 01/08/2013). DECRET 104/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aproven determinades mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (DOGC núm. 6671 publicat el 24/07/2014). DECRET 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s'obre la convocatòria per a aquest període.(DOGC núm. 7162 de 14/07/2016). RESOLUCIÓ GAH/2698/2016, de 24 de novembre, de concessió de les subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016- 2017. (DOGC núm. 7258 de 30/11/2016).
Data d'actualització:  28.11.2018