• Imprimeix

Operacions susceptibles del cofinançament pel PO FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4-6

S'obre una convocatòria per presentar sol·licituds d'operacions susceptibles de cofinançament pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos 4-6.

Àmbits d'actuació:

Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors

  • Foment de la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables
  • Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d'energies renovables 2011-2020 i, si s'escau, amb la planificació de les comunitats autònomes
  • Suport a l'eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i els habitatges
  • Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i els serveis públics

Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos

  • Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural
  • Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural
  • Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d'interès turístic

Les operacions objecte d'aquesta convocatòria no es poden haver iniciat abans de l'1 de gener de 2014 i hauran d'estar executades i pagades el 31 de desembre de 2021.

A qui va dirigit

A les diputacions, als consells comarcal i als ajuntaments amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya que compleixin els requisits establerts en aquestes bases reguladores.

Queda exclòs d'aquesta convocatòria l'Ajuntament de Barcelona i les operacions que tinguin o impliquin un benefici directe per a aquest municipi.

També s’exclouen de la presentació de projectes en l’OE 6.3.2 els ens locals que formen part de l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Termini de sol·licitud: del 5 de setembre al 5 de desembre de 2018.

Normativa

RESOLUCIÓ PRE/2017/2018, de 25 de juliol, de convocatòria del cofinançament a les entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (ref. BDNS 410201). ORDRE PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. RESOLUCIÓ GAH/2372/2017, de 10 d'octubre, de segona modificació de la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s'obre la convocatòria. Reglament delegat (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual es completa el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte el Fons europeu de desenvolupament regional, el Fons social europeu, al Fons de cohesió i el Fons europeu marítim i de la pesca. Reglament d'execució (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual s'estableix la freqüència i el format de la notificació d'irregularitats, relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, de conformitat amb el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament i del Consell. ORDRE ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. Reglament Delegat (UE) 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que complementa el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca. Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, i es deroga el Reglament (UE) 1083/2006 del Consell. Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. DECRET LEGISLATIU 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Decisió de la Comissió Europea C(2015)894, de 12 de febrer de 2015, per la qual s'aproven determinats elements del Programa operatiu Catalunya, pel qual es sol·liciten ajudes del Fons europeu de desenvolupament regional en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i treball, així com el conjunt de la normativa comunitària i, específicament, les disposicions següents.
Data d'actualització:  30.11.2018