• Imprimeix

Oficialització dels símbols dels ens locals de Catalunya

Els ens locals territorials i les entitats municipals descentralitzades poden adoptar un escut, una bandera i un emblema com a símbols locals. També poden rehabilitar els que històricament els corresponguin i  modificar o canviar els que tinguin establerts. La resta d’ens locals, els consorcis de caràcter local i els ens amb personalitat pròpia dependents dels ens locals poden adoptar com a símbol un emblema.

Els elements de l’escut i de la bandera s’han de fonamentar en fets històrics, accidents geogràfics, característiques pròpies de l'ens local o en el seu nom. En qualsevol cas, s’han de respectar les normes de l’heràldica i de la vexil·lologia.

L’emblema comprèn qualsevol símbol gràfic, diferent de l’escut o la bandera, amb independència de la forma i dels elements que el componen. L’emblema no pot consistir en una modificació, deformació o simplificació de l’escut, si bé pot basar-se en elements d’aquest. Tampoc no pot incloure frases, anagrames, logotips o inscripcions que puguin induir a confusió amb els d’altres ens o que no responguin a la seva denominació oficial.

S’han d’inscriure en el Registre d’ens locals de Catalunya tots els símbols locals aprovats i degudament oficialitzats, de conformitat amb els criteris i el procediment que regula la normativa vigent. L’escut, la bandera i l’emblema dels ens locals es poden utilitzar a partir de la seva oficialització.

Els símbols oficialitzats i inscrits en el Registre d’ens locals de Catalunya gaudeixen de la protecció que estableixen les lleis, i els ens que en siguin titulars han d’exercitar les accions procedents, d’acord amb la legislació aplicable en cada cas, per tal de vetllar-ne per l’ús i la defensa adequats.

El tràmit es dirigeix a municipis, comarques, províncies, entitats municipals descentralitzades, entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis, consorcis, organismes autònoms locals (OAL), entitats públiques empresarials locals (EPEL), societats mercantils participades per un ens local i a societats mercantils de capital mixt.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Data d'actualització:  27.11.2018