• Imprimeix

Sol·licitud de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora per part dels ens locals

L'ens local, mitjançant el seu òrgan de màxima representació, tramet la seva petició de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora al conseller o consellera del Departament, que és la persona competent en matèria d'Administració local, la qual remetrà la petició a la Comissió Jurídica Assessora.

Les matèries principals sobre les quals es pot sol·licitar dictamen són (Arts. 8 i 9 Llei 5/2005):

 Dictàmens preceptius

  • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de quantia igual o superior a 50.000 euros
  • Revisió d'ofici d'actes nuls de ple dret
  • Resolució, modificació i interpretació de contractes
  • Recursos extraordinaris de revisió

Dictàmens facultatius

  • Plecs de clàusules administratives de contractació de caràcter estàndard
  • Procediments sancionadors d'especial rellevància
  • Consultes

 

El dictamen s'ha de sol·licitar quan el procediment s'hagi tramitat íntegrament i s'hagi formulat la proposta de resolució.

Eacat

Aquesta tramitació es fa a través d'Eacat. 

Data d'actualització:  20.12.2018