• Imprimeix

Declaració d'ocupació urgent dels béns afectats per una expropiació

En virtut de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, excepcionalment i mitjançant un acord del Govern de la Generalitat, es pot declarar urgent l'ocupació dels béns afectats per l'expropiació a què doni lloc la realització d'una obra o una finalitat determinada.

En l'expedient que s'elevi al Govern ha de figurar, necessàriament, la retenció de crèdit corresponent, amb càrrec a l'exercici en què es prevegi la conclusió de l'expedient expropiatori i la realització efectiva del pagament, per l'import a què ascendiria el preu just calculat en virtut de les regles que estableix aquesta Llei per determinar-lo. Aquesta declaració es pot fer en qualsevol moment atenent el què disposa l'article esmentat.

Data d'actualització:  28.11.2018