• Imprimeix

Correcció de disfuncions territorials

Consisteix en la tramitació de l'expedient administratiu de correccions de disfuncions territorials.

Correspon a la Comissió de Delimitació Territorial, a iniciativa pròpia o a petició del titular del Departament, elaborar les propostes per a la correcció de disfuncions territorials en els termes municipals.

Són disfuncions territorials:

  • Els enclavaments.
  • Nucli, no capital de municipi, annex al nucli d'un municipi veí, formant un contínuum urbà.
  • Nucli, no capital del municipi, partit per un o més termes municipals.
  • Nucli aïllat de la seva capital i amb accés des d'un municipi veí.
  • Part d'un o més termes municipals fent falca dins un altre municipi.
  • Part d'un municipi aïllat de la resta del municipi pel pas d'infraestructures o accidents geogràfics.

Les correccions de disfuncions territorials han de ser anotades en el Registre d'ens del sector públic local de Catalunya i s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Boletín Oficial del Estado.

Data d'actualització:  28.11.2018