• Imprimeix

Comunicació de presa de possessió i cessament de llocs reservats a FHN

D'acord amb l'article 92 bis. 9 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques existirà un Registre de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional integrat amb les Comunitats Autònomes, on s'incriuran tots els actes que afectin la vida administrativa d'aquests funcionaris.

A aquests efectes, els ens locals han de comunicar a la Direcció General d'Administració Local (DGAL) les preses de possessió i cessament en llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que es trobin en l'àmbit territorial de Catalunya.

Data d'actualització:  28.11.2018