• Imprimeix

Canvi de nom de municipis

La denominació d'un municipi només es pot canviar si així ho acorda el seu ajuntament mitjançant el procediment legalment establert.

L'acord de canvi de denominació d'un municipi ha de ser adoptat pel ple de l'ajuntament, prèvia informació pública de l'acord per un termini de trenta dies. Aquest acord, juntament amb l'expedient administratiu, s'ha de trametre al Departament per a la seva resolució.

L'Institut d'Estudis Catalans ha de prestar als ajuntaments interessats que ho sol·licitin l'assistència i la col·laboració necessàries per tal d'elaborar la proposta de nova denominació.

Els canvis de denominació dels municipis s'han d'anotar en el Registre d'ens del sector públic local de Catalunya i publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El Departament donarà compte d'aquests canvis a l'Administració de l'Estat, als efectes de l'anotació en el seu registre i de la seva publicació en el BOE.

Data d'actualització:  28.11.2018