• Imprimeix

Canvi de nom de les entitats i nuclis de població

La determinació de la denominació de les entitats i dels nuclis de població correspon a l'ajuntament del seu municipi.

El procediment per a la determinació i per al canvi de denominació de les entitats i dels nuclis de població s'inicia per un decret de l'alcaldia, amb la redacció prèvia d'una memòria que justifiqui la proposta. L'expedient s'ha de sotmetre a informació pública per un termini de trenta dies i posteriorment s'ha de demanar informe a l'Institut d'Estudis Catalans sobre la correcció lingüística de la proposta.

El ple de l'ajuntament ha de pronunciar-se en el termini de tres mesos sobre el canvi de denominació. L'acord que s'adopti s'ha de notificar al Departament. En el cas que no es pronunciï dins d'aquest termini, s'ha d'arxivar l'expedient.

Data d'actualització:  28.11.2018