• Imprimeix

Trametre l'oferta d'ocupació pública dels ens locals

Aquest tràmit permet als ens locals trametre a la Direcció General d'Administració Local una còpia de l'oferta d'ocupació pública aprovada, d'acord amb el que estableix l'article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Requisits:

  • El ple o l’òrgan corporatiu màxim de l’entitat local, dins del primer trimestre de cada any natural, ha d’aprovar l’oferta pública d’ocupació un cop aprovat el pressupost de l’exercici de què es tracti.
  • L’oferta pública d’ocupació, un cop aprovada, s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la comunicació als òrgans de l’Administració de l’Estat que correspongui, a l’efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d’ocupació de la resta de les administracions públiques, i se n’ha de trametre còpia a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

Documentació:

  • Certificat de l'acord del ple de la corporació local d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública.

El termini per presentar l’oferta d’ocupació pública és dins el primer trimestre de cada any natural.

Eacat

Aquesta tramitació es fa a través d'EACAT.

Data d'actualització:  14.11.2018