• Imprimeix

Trametre la RLT i la plantilla

D'acord amb l'artícle 283.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els ens locals han d'enviar una còpia de la seva plantilla i relació de llocs de treball, en el termini de 30 dies des de l'aprovació, i s'han de publicar íntegrament al BOP i al DOGC.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Requisits:

  • Els ens locals han d'aprovar anualment, mitjançant llur pressupost, les plantilles, les quals han de comprendre tots els llocs de treball reservats a cada classe de personal.
  • Els ens locals han de formar la relació de llocs de treball de la seva organització, d'acord amb el que estableix la legislació bàsica de l'Estat i de desenvolupament de la Generalitat.

El termini és de trenta dies des de la seva aprovació.

Eacat

Aquesta tramitació es fa a través d'EACAT.

Data d'actualització:  14.11.2018