• Imprimeix

Tramesa d’informació pressupostària del món local

La tramesa d'informació pressupostària al Departametn segueix un procediment que separa l'emplenament dels qüestionaris i la tramesa d'aquests qüestionaris per EACAT. La presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos i de les liquidacions s'ha de fer seguint el procediment que determina l'article 3 de l'Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, modificat per l'Ordre GRI/73/2014, de 17 de març que, en resum, és el següent:

  • Emplenar el qüestionari en l'aplicació Tramesa d'informació pressupostària (que dirigeix a la pàgina d'autenticació d'usuaris d'EACAT), mitjançant la càrrega dels fitxers comptables, de la documentació administrativa i d'altres dades economicofinanceres; si no es disposa dels fitxers comptables, s'haurà de completar el qüestionari amb la introducció de dades manualment. Les dades es podran validar per comprovar que s'ajusten als criteris marcats en el qüestionari. L'aplicació generarà un resum en format PDF per adjuntar a la tramesa per EACAT.
  • Adjuntar aquest fitxer PDF a la tramesa d'EACAT corresponent i signar-la per enviar el pressupost/la liquidació al Departament. L'estat de les trameses es pot consultar en l'Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera dels ens locals i d'altres entitats públiques al DGAH i a la Sindicatura de Comptes.

 

Aquest tràmit es pot presentar en qualsevol moment.

Eacat

Aquesta tramitació es fa a través d'Eacat. 

Normativa

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. (BOE 59 de 09/03/2004 i BOE 63 de 13/03/2004). Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals. (BOE NÚM. 297 de 10/12/2008). Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual se modifica l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals. (BOE núm. 67 de 19/03/2014). Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la qual es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos, i de les liquidacions dels pressupostos dels ens locals de Catalunya, dels ens dependents i d'altres entitats públiques, i es crea l'Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació economicofinancera al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura de Comptes.(DOGC núm. 5762 de 24/11/2010). Ordre GRI/73/2014, de 17 de març, de modificació de l'Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la qual es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos, i de les liquidacions dels pressupostos dels ens locals de Catalunya, dels ens dependents i d'altres entitats públiques, i es crea l'Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació economicofinancera al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura de Comptes. (DOGC núm. 6593 de 31/03/2014). Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. (BOE núm. 21 publicat el 02/07/2007). Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. (DOGC núm. 5687 de 06/08/2010). Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat. (DOGC núm. 5360 de 16/04/2009) Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya. (DOGC núm. 2801 de 08/01/1999). Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014. (DOGC núm. 5638 de 28/05/2010). Decret 94/1995, de 21 de febrer, d'assignació de funcions en matèria d'hisendes locals als departaments de Governació i d'Economia i Finances (DOGC núm. 2035 de 05/04/1995).
Data d'actualització:  20.12.2018