• Imprimeix

Sol·licitud de provisió provisional de llocs reservats a funcionaris d'habilitació nacional

La Direcció General d’Administració Local és competent per efectuar, d'acord amb la normativa establerta per l'Administració de l'Estat, els nomenaments provisionals de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, així com les comissions de serveis, acumulacions, nomenaments de personal interí i de personal accidental, d'acord amb l'artícle 92 bis. 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Mitjançant aquest tràmit es poden sol·licitar totes les formes de provisió provisional de llocs reservats a funcionaris d'habilitació de caràcter nacional que siguin a sol·licitud de l'ens local, d'acord amb la normativa establerta per l'Administració de l'Estat.

Data d'actualització:  21.12.2018