• Imprimeix

Registre de les organitzacions associatives d'entitats locals de Catalunya (ROAEL)

És un registre de caràcter públic en el qual s'han d'inscriure les associacions dels ens locals de Catalunya que tenen per finalitat la protecció i promoció dels interessos comuns i genèrics dels ens locals que agrupin. També es poden constituïr associacions d'ens locals que només afectin un nombre d'aquestes en funció d'una determinada condició geogràfica o de característiques específiques, sempre que hi tinguin accés tots els ens locals de Catalunya compresos en aquestes circumstàncies.

Les associacions constituïdes i inscrites al Registre d'organitzacions dels ens locals tenen per a les institucions de la Generalitat la consideració de representants dels interessos de les institucions de govern local que agrupen.

Les associacions esmentades tenen personalitat jurídica i capacitat d'actuació per complir les seves finalitats.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Data d'actualització:  27.11.2018