• Imprimeix

Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020

Aquestes bases tenen per objecte establir els requisits i el procediment per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) i la concessió de subvencions en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Els PECT són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d'innovació.

Àmbit territorial d'actuació:

Els PECT estan dirigits a dos àmbits territorials d'actuació, els quals estan definits per criteris de població i municipalitat, que s'han de respectar en cada àmbit:

- PECT de l'àmbit metropolità de Barcelona: població mínima de 100.000 habitants.

- PECT fora de l'àmbit metropolità de Barcelona: població mínima de 20.000 habitants, llevat que el PECT sigui d'àmbit comarcal.

Àmbits d'actuació:

Les operacions dels PECT s'han d'emmarcar en els eixos prioritaris, prioritats d'inversió (PI) i objectius específics (OE) del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 següents:

- Eix prioritari 1. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació

- Eix prioritari 2. Millorar l'ús i la qualitat de les TIC i l'accés a aquestes tecnologies

- Eix prioritari 3. Millorar la competitivitat de les pimes

- Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors

- Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos

Podeu consultar la Resolució GAH/815/2018, de 19 d'abril, per la qual se seleccionen els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (DOGC 7606, de 25 d'abril de 2018).

Normativa

Reglament (UE) 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006. Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, i es deroga el Reglament (UE) 1083/2006 del Consell. Reglament Delegat (UE) 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que complementa el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim i de la pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca. Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm 1303 /Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades. COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ Marc sobre ajuts estatals d'investigació i desenvolupament i innovació (Marc R+D+i) de la Comissió Europea (DOUE C 198, de 27 de juny de 2014). Reglament delegat (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual es completa el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte el Fons europeu de desenvolupament regional, el Fons social europeu, al Fons de cohesió i el Fons europeu marítim i de la pesca. Reglament d'execució (UE) 2015/1974 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual s'estableix la freqüència i el format de la notificació d'irregularitats, relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de la pesca, de conformitat amb el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament i del Consell. DECRET LEGISLATIU 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. ORDRE ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i s'obre la convocatòria.
Data d'actualització:  30.11.2018