• Imprimeix

Nous Decrets relatius a la delimitació territorial de Catalunya

Aprovació del Decret 202/2018, de 25 de setembre, pel qual es regula la Comissió de Delimitació Territorial i del Decret 203/2018, de 25 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya

04/10/2018 13:10
Nous Decrets relatius a la delimitació territorial de Catalunya

En el DOGC núm. 7714, de 27 de setembre de 2018, s’han publicat el Decret 202/2018, de 25 de setembre, pel qual es regula la Comissió de Delimitació Territorial i el Decret 203/2018, de 25 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

 

El Decret 202/2018, de 25 de setembre, pel qual es regula la Comissió de Delimitació Territorial, té per finalitat recollir totes les modificacions normatives que han incidit tant en el règim local com en la regulació del procediment administratiu i del règim jurídic de les administracions públiques per tal que la regulació de la Comissió de Delimitació Territorial s’adapti al cos jurídic vigent, i unificar en un únic text la seva regulació per tal de contribuir a millorar la qualitat i la coherència de l'ordenament jurídic.

 

Les modificacions més rellevants d’aquest Decret van en la línia de limitar la durada del mandat dels seus membres, assolir la paritat de gènere en la seva composició, el sotmetiment dels membres als principis ètics i les regles de conducta establerts en la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern per als alts càrrecs, la possibilitat que els membres puguin delegar el seu vot en un altre membre, l’exempció de la responsabilitat que es derivi de l’adopció d’acords per part d’aquells membres que facin constar el seu vot en contra o la seva abstenció així com la utilització dels mitjans electrònics en el seu funcionament.

 

En la mateixa sessió el Govern va aprovar el Decret 203/2018, de 25 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en concret el capítol V del títol I, relatiu a les delimitacions dels termes municipals.

 

L’experiència adquirida en la gestió administrativa i tècnica dels procediments de delimitació i d’alteració municipals i la necessitat de completar el Mapa municipal de Catalunya, en el termini més breu possible, per dotar els municipis d’uns límits precisos, demanen una sèrie de canvis en la regulació de la delimitació dels termes municipals, d’acord amb els principis d’eficàcia i eficiència rectors de l’actuació administrativa.

Les modificacions que s’introdueixen en aquest Decret tenen per objectiu principal impulsar i agilitar la realització del Mapa municipal de Catalunya, i els corresponents mapes comarcals i veguerials que se’n deriven, validant els paràmetres de precisió geomètrica i restitució sobre cartografia actual a escala 1:5000 o més gran de les delimitacions existents, incorporant els criteris jurisprudencials sobre els documents que convé emprar per ajudar a dirimir les delimitacions, i simplificant el procediment administratiu de delimitació municipal, sempre tenint en compte les competències municipals en aquest àmbit.

Aquesta modificació del Decret 244/2007 ha de permetre reduir de forma significativa la durada de la tramitació dels expedients de delimitació municipal, tot millorant-ne l’eficiència, i contribuir a completar el Mapa municipal de Catalunya en el termini més breu possible, per dotar els municipis d’uns límits precisos, clars, i també coherents, d’acord amb les necessitats actuals de la nostra societat.