• Imprimeix

Entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

09/04/2018 10:04

El 9 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

En el seu web, la Direcció General de Contractació Pública del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència posa a disposició dels ens locals de Catalunya informació d’interès per al món local pel que fa als aspectes clau d’aquesta nova norma.