• Imprimeix

Concurs ordinari 2017 de llocs reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional

30/01/2017 14:01

D’acord amb l’article 19 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, el 14 de febrer de 2017 s’exhaureix el termini perquè els presidents de les corporacions locals amb llocs reservats vacants remetin a la Direcció General d’Administració Local la convocatòria corresponent al concurs ordinari 2017, un cop hagi estat aprovada pel ple.
Les convocatòries rebudes seran objecte de publicació conjunta, d’acord amb el procediment establert reglamentàriament.

A l’efecte de l’elaboració de la convocatòria i de la determinació de la part del barem de mèrits que correspon a la corporació, cal tenir en compte que aquesta part està limitada al 5% del total dels mèrits, d’acord amb l’apartat  6 de l’article 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Atès que la puntuació màxima del concurs està fixada reglamentàriament en 30 punts, el topall màxim de puntuació dels mèrits de determinació local és, doncs, d’1,5 punts.

Les corporacions locals poden adreçar qualsevol dubte sobre el procediment d’aprovació de les convocatòries, l’elaboració del barem de mèrits o altres qüestions relacionades amb la gestió del concurs a la Subdirecció General d’Assistència Jurídica i Règim Local de la Direcció General d’Administració Local o als Serveis Territorials corresponents del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.