• Imprimeix

Tràmits i models

La tramitació d’ajuts en el marc del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, que es defineix en el corresponent decret de convocatòria i en les bases d’execució, té les etapes principals següents:

- Les sol·licituds s'han de presentar a través d'EACAT (www.eacat.cat) mitjançant el formulari degudament validat.
- Els ens locals sol·licitants han de presentar als serveis territorials del Departament de Governació i Relacions Institucionals el conjunt de documentació addicional definida en el corresponent decret de convocatòria: memòria explicativa, plànols, resum del pressupost, estudi de viabilitat, etc.
- La Direcció General d’Administració Local posa a disposició dels consells comarcals i de les diputacions, la informació sobre les sol·licituds presentades.
- La Comissió de Cooperació Local aprova inicialment la planificació del PUOSC per a totes les anualitats (actuacions a subvencionar, beneficiaris, imports dels pressupostos per a cadascun dels programes i anualitats).
- Després del tràmit d’informació pública de la planificació PUOSC aprovada inicialment, s’analitzen les al·legacions presentades, si escau, i la Comissió de Cooperació Local fa l’aprovació definitiva de la planificació PUOSC en el termini de tres mesos.
- La gestió i l’execució de les subvencions PUOSC atorgades es regeix per les bases d’execució i la normativa aplicable.
- Respecte a la contractació i l'execució de les actuacions subvencionades és d’aplicació la normativa vigent en matèria de contractació pública.

Els plans de cada anualitat PUOSC també estan subjectes a formulació i aprovació.

Certificat d'acceptació de les ajudes i normativa, d'aprovació del projecte i d'existència de la consignació pressupostària. Model 1-2

Certificat d'adjudicació de l'obra. Model 9

Certificat telemàtic via EaCat de l’adjudicació definitiva d’una obra. M9

Certificat mensual d'obra executada. Model CMO

Certificat final de la direcció facultativa de l'obra. Model CFO

Acta de recepció d'una obra. Model ARO

Certificat de distribució del finançament i de liquidació. Model 10

Comunicació de l'acte de recepció

Comunicació de l'acte institucional d'inauguració o posada en servei 


Les bases d’execució especifiquen que l’ens beneficiari ha d’aportar un estudi de viabilitat de l’actuació sol·licitada en els casos que sigui preceptiu. La informació que figura a continuació té l’objectiu de facilitar l’elaboració d’estudis de viabilitat

Guia per a l'el·laboració d'estudis de viabilitat per a equipaments municipals no obligatoris 

Guia per al càlcul de l'amortització d'un equipament

Les bases d'execució també especifiquen que els adjudicataris de les actuacions subvencionades han de col·locar els cartells anunciadors, d'acord amb les especificacions següents:

Cartell per a les actuacions subvencionades per PUOSC

Cartell per a les actuacions subvencionades per PUOSC i FEDER 

Cartell per a les actuacions subvencionades per PUOSC i diputacions 

Cartell per actuacions subvencionades per PUOSC i Programa de millora de barris 

Informació sobre codi cromàtic i tipogràfic dels cartells 

Data d'actualització:  04.10.2016