• Imprimeix

Normativa aplicable

Normativa aplicable al PUOSC quinquenni 2008-2012

Decret 173/2016, de 9 de febrer, pel qual es modifiquen els criteris d'execució del PUOSC 2008-2012, establerts pel Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s'aproven les bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012

Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012

Bases d'execució, del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al quinquenni 2008-2012

Normativa general

Pla únic d'obres i serveis de Catalunya

Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i serveis a incloure-hi (modificada per la Llei 13/1988 i la Sentència del Tribunal Constitucional 109/1998, de 21 de maig)

Legislació d’organització territorial de Catalunya amb incidència sobre el PUOSC

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya

Llei 5/1987, de 4 d'abril, del règim provisional de les competències de les Diputacions provincials

Sentència del Tribunal Constitucional núm. 109/1998, de 21 de maig

Text de la sentència

Legislació estatal

Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals
Reial decret 1263/2005, de 21 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals (Correcció d'errades)

Data d'actualització:  04.10.2016