• Imprimeix

PUOSC

EL Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) té com a objecte les inversions en obres i serveis de competència municipal i, preferentment, les de caràcter mínim, adreçades a aquests ens beneficiaris: municipis, EMD, mancomunitats, comarques, entitats metropolitanes, consorcis locals i comunitats de municipis.
 
Les convocatòries del PUOSC es financen amb les aportacions del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, que inclouen les provinents de l’Estat i les de les diputacions provincials.
 
El PUOSC s’estructura en un programa general (on hi ha garantida una subvenció mínima) i uns programes específics de la Generalitat (que han anat variant) i uns d’àmbit provincial. Actualment és vigent un programa específic per a despeses de reparació, manteniment i conservació.