• Imprimeix

Normativa aplicable

El Fons de cooperació local de Catalunya està regulat en normes d’abast territorial i competencial molt divers.

Normativa bàsica estatal

Art. 142 de la Constitució espanyola
Art. 2.1.c) i 39.2, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Aquest darrer article remet la regulació del Fons a allò que es determini en una llei del Parlament de Catalunya.

Normativa pròpia

Art. 218 i 219 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Articles 20, 21, 72 i 195 a 198 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Lleis anuals de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, quant a la dotació del Fons i als criteris per al seu repartiment.
Resolucions anuals de distribució entre els ens locals de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya.

Data d'actualització:  29.08.2016