• Imprimeix

Anualitats anteriors

La dotació per al conjunt del Fons de cooperació local durant l’anualitat 2017 és de 124.618.110,46 euros en concepte de participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat, conforme a la distribució següent:
a) 86.090.385,27 euros per distribuir entre els municipis.
b) 38.165.521,86 euros per distribuir entre les comarques i l’Aran.
c) 362.203,33 euros per distribuir entre les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya.
Aquests criteris de distribució per a l’anualitat 2017 figuren en la normativa següent:

Ens locals Dotació i criteris:Llei 7/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
Municipis Distribució: Resolució GAH 1112/2017, de 19 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2017.
Comarques Distribució: Resolució GAH1111/2017 de 19 de maig, de distribució provisional a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2017.
Entitats municipals descentralitzades Distribució: Resolució GAH/1113/2017 de 19 de 19 de maig, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2017. 

La dotació per al conjunt del Fons de cooperació local durant l’anualitat 2016 és de 124.705.135,68 euros en concepte de participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat, conforme a la distribució següent:
a) 86.177.410,49 euros per distribuir entre els municipis.
b) 38.165.521,86 euros per distribuir entre les comarques.
c) 362.203,33 euros per distribuir entre les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya.

Aquests criteris de distribució per a l’anualitat 2016 figuren en la normativa següent:


Ens locals Dotació i criteris: Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.
Municipis Distribució: Resolució GAH/1509/2016 de 14 de juny, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2016.
Comarques Distribució: Resolució GAH/1514/2016, de 14 de juny, de distribució provisional a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2016.
Resolució GAH/2756/2016, de 30 de novembre, de distribució complementària a Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2016.
Entitats municipals descentralitzades Distribució: Resolució GAH/1494/2016, de 14 de juny, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2016.

 • Ens locals Dotació i criteris: Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.
 • Municipis i prestació supramunicipal Distribució: Resolució GRI/2288/2015, de 16 d’octubre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2015.
 • Comarques Distribució: Resolució GRI/1926/2015, de 7 d’agost, de distribució a l’Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2015.
 • Entitats municipals descentralitzades Distribució: Resolució GRI/711/2015, de 9 d’abril, de distribució a les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2015.

 

 

 • Ens locals. Dotació i criteris: Llei 1/2014 , del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 i Llei 5/2014, del 8 d'abril, de mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 2014.
 • Municipis i prestació supramunicipal. Distribució: Resolució GRI/1178/2014, de 23 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2014 (DOGC núm. 6634, de 30.5.2014).
 • Comarques. Distribució: Resolució GRI/1180/2014, de 23 de maig, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2014 (DOGC núm. 6634, de 30.5.2014).
 • Entitats municipals descentralitzades. Distribució: Resolució GRI/1179/2014, de 23 de maig, de distribució a les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2014 (DOGC núm. 6634, de 30.5.2014).
 • Ens locals. Dotació i criteris: Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, prorrogada per al 2013 i Llei 5/2014, del 8 d'abril, de mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 2014.
 • Municipis i prestació supramunicipal. Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013 (DOGC núm. 6529, de 27.12.2013); Resolució GRI/1002/2014, de 9 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de la dotació complementària al "Fons de cooperació local de Catalunya. Ajuntaments, de l'any 2013” establerta per la Llei 5/2014, del 8 d'abril, de mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 2014 (DOGC núm. 6622, de 14.5.2014).
 • Comarques. Resolució GRI/1727/2013, de 30 de juliol, de distribució a la Val d’Aran i a la resta de comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013 (DOGC núm. 6432, de 5.8.2013); Resolució GRI/2509/2013, de 26 de novembre, de distribució a la Val d'Aran i a la resta de comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013 (DOGC núm. 6513, de 2.12.2013), i Resolució GRI/1181/2014, de 23 de maig, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de 23 de maig, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la dotació complementària al "Fons de cooperació local de Catalunya. Consells comarcals", de l'any 2013, establerta per la Llei 5/2014, del 8 d'abril, de mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 2014 (DOGC núm. 6634, de 30.5.2014).
 • Entitats municipals descentralitzades. Resolució GRI/2475/2013, de 15 de novembre, de distribució a les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013 (DOGC núm. 6510, de 27.11.2013).
 • Ens locals. Dotació i criteris: Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012.
 • Municipis i prestació supramunicipal. Resolució GRI/2189/2012, de 23 d’octubre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2012 (DOGC núm. 6241, de 26.10.2012).
 • Comarques. Resolució GRI/689/2012, de 27 de març, de distribució a Era Val d’Aran i a la resta de comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2012 (DOGC núm. 6111, de 19.4.2012).
 • Entitats municipals descentralitzades. Resolució GRI/690/2012, de 27 de març, de distribució a les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2012 (DOGC núm. 6111, de 19.4.2012).
Data d'actualització:  23.10.2018