• Imprimeix

Normativa aplicable

- La normativa aplicable directament a l'última convocatòria per atorgar les compensacions econòmiques és la que figura a continuació:

Resolució de la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels  ajuntaments, perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2017

Resolució GAH/695/2017, de 28 de març, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2017.

Mitjanes de recursos ordinaris 2015 amb informació de 22/03/2017

Decret 69/2008, d'1 d'abril, de regulació d'un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

 

-La normativa general i la normativa corresponent a anteriors convocatòries és la que figura a continuació:

Decret Legislatiu 3/2002, (Capítol IX) de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Data d'actualització:  27.07.2017