• Imprimeix

Normativa aplicable

  • La normativa aplicable directament a l'última convocatòria per atorgar les compensacions econòmiques és la que figura a continuació:

Resolució de la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments, perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2018

Resolució GAH/664/2018, de 4 d'abril, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2018.

Mitjana de recursos ordinaris. Convocatòria Electes 2018

 

  • La normativa general és la que figura a continuació:

Decret Legislatiu 3/2002, (Capítol IX) de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Pel que fa a la normativa corresponent a altres convocatòries la podeu consultar a Convocatòries anteriors.
Data d'actualització:  21.11.2018