• Imprimeix

Informació general

Objectiu
L'objectiu d'aquest sistema de compensacions econòmiques és donar suport a la tasca dels alcaldes del país, dignificar la professionalització dels càrrecs electes locals i fomentar l'accés a l'activitat política.

Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria per atorgar les compensacions econòmiques els municipis que no ultrapassin els 2.000 habitants i que la totalitat dels drets reconeguts i liquidats del pressupost de l'ens no superi en un 75% [?] el valor mitjà del seu tram de població.

Convocatòria
Resolució GAH/738/2016, de 17 de març, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2016.

Termini de presentació de sol·licituds
Fins al 28 d'abril de 2016

Mitjana de recursos ordinaris  

Mitjanes de recursos ordinaris 2014 amb informació de 15/03/2016 (Drets reconeguts nets de l'Ajuntament + Organismes autònoms deduïdes les transferències internes)

 

 

Trams de població

 Mitjana de recursos ordinaris (1)Euros / habitant

Mitjana de recursos ordinaris
incrementada en un 75% (2)Euros / habitant

0-100
 
 

2.355,93 €

4.122,88 €

101-500
 
 

1.344,70 €

2.353,22 €

501-2000
 
 

     

1.073,43 €

1.878,49 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Mitjana de recursos ordinaris consolidats per a cada tram de població

(2) Mitjana de recursos ordinaris consolidats per a cada tram de població incrementada en un 75%: (2)=(1)*1,75 .

Dades calculades segons la informació entrada diàriament per eacat pendent de revisar i depurar.

Data d'actualització:  04.08.2016