• Imprimeix

Tràmits i models

La tramitació d’ajuts a la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020 es defineix en la Resolució de convocatòria corresponent i en les bases d’execució, i té les etapes principals següents:

–Les sol·licituds s’han de presentar a través de l’EACAT mitjançant el formulari degudament validat.
–La resolució de concessió correspon a la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb l’informe previ de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya d’acord amb l’acta del Comitè de Valoració.
–La gestió i execució de les subvencions atorgades es regeix per les bases d’execució i la normativa aplicable.
–Respecte a la contractació i l’execució de les actuacions subvencionades s’aplica la normativa vigent en matèria de contractació pública.
–Formulari de justificació de la despesa de subvencions en camins públics locals, disponible a EACAT

Data d'actualització:  16.04.2018