• Imprimeix

Ajuts extraordinaris

Ajuts destinats als ens locals amb la finalitat de finançar despeses extraordinàries derivades de situacions de catàstrofe, situacions urgents o situacions excepcionals destinades a restablir o garantir el funcionament normal de les obres i els serveis de competència municipal i comarcal.

Article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 94 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Data d'actualització:  04.10.2016