• Imprimeix

Normativa aplicable

En aquest apartat hi trobareu, a títol orientatiu,  la  documentació normativa que  podeu necessitar, desglossada per temes. Els reglaments i altra normativa europea els trobareu a Disposicions generals i programació. La resta de normativa cal buscar-la a cadascun dels epígrafs temàtics. 

Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020

Reglament (UE) N. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i que deroga el Reglament (CE) núm.1083/2006 del Consell.

Reglament UE 1301/2013, del Parlament i del Consell pel qual s’estableixen disposicions específiques sobre objectiu inversió en creixement i pel qual es deroga el Reglament (CE)

Reglament UE 1311/2013 pel qual s’estableix el marc pluriennal del període 2014-20120.

Reglament d’execució (UE) N. 288/2014, de la Comissió, de 25 de febrer de 2014, el qual estableix normes d'acord amb el Reglament (UE) N. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell (...)en relació amb el model per als programes operatius en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació, i d'acord amb el Reglament (UE) N. 1299/2013, del Parlament Europeu i del Consell.

Reglament (UE) N. 821/2014, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) N. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades.

Reglament Delegat (UE) N. 480/2014, de la Comissió, de 3 de març de 2014, que complementa el Reglament (UE) N. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell.

Reglament (UE) N. 964/2014, d’11 de setembre de 2014 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) N. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les condicions generals per als instruments financers.

Reglament UE 240/2014: relatiu al codi de conducta europeu sobre les associacions en el marc dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus.

Reglament UE N. 184/2014, de la Comissió, de 25 de febrer de 2014, pel qual s’estableixen, d'acord amb el Reglament (UE) N. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, les condicions que són d’aplicació al sistema d'intercanvi electrònic de dades entre els Estats membres i la Comissió, i l'adopció, d'acord amb el Reglament (UE) N. 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

Reglament (UE) N. 868/2014, de la Comissió, de 8 d'agost de 2014, el qual modifica els annexos del Reglament (CE) N. 1059/2003, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableix una nomenclatura comuna d'unitats territorials estadístiques (NUTS).

Reglament d'Execució (UE) N. 1011/2014, de la Comissió, de 22 de setembre de 2014, pel qual s'estableixen normes detallades per a l'aplicació del Reglament (UE) N. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa als models per a la presentació de determinada informació a la Comissió, i normes detallades sobre els intercanvis d'informació entre beneficiaris i autoritats de gestió, autoritats de certificació, autoritats d'auditoria i organismes intermedis.

Reglament Delegat (UE) 2015/1970 de la Comissió, de 8 de juliol de 2015, pel qual es completa el Reglament (UE) n ° 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb disposicions específiques sobre la notificació d'irregularitats respecte del fons Europeu de Desenvolupament Regional, del Fons Social Europeu, del Fons de Cohesió i del Fons Europeu Marítim i de Pesca.

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Reial Decret 515/2013, de 5 de Juliol, pel qual es regulen els criteris i el procediment per determinar i repercutir les responsabilitats per incompliment del Dret de la Unió Europea.

Ordre HFP/1979/2016, de 29 de desembre, per la qual s’aproven les normes sobre despeses subvencionables dels programes operatius del FEDER per al període 2014-2020.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio-tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Criteris de selecció de les operacions del PO FEDER de Catalunya 2014‐2020.

Directrius de la Comissió Europea sobre costos simplificats

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.

Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió.

Directiva 2014/25/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, i per la qual es deroga la Directiva 2004/17/CE.

Directiva 93/36/CEE, del Consell, de 14 de juny de 1993, sobre coordinació dels procediments d'adjudicació de contractes públics de subministrament.

Reglament (CE) N. 1177/2009, de la Comissió, de 30 de novembre de 2009, per la qual es modifiquen les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, respecte als seus límits d'aplicació en matèria de procediments d’adjudicació de contractes.

Reglament (CE) N. 1564/2005, de la Comissió, de 7 de setembre de 2005, per la qual s'estableixen els formularis normalitzats per a la publicació d'anuncis en el marc dels procediments d'adjudicació de contractes públics en relació a les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell.

Directrius per a la determinació de les correccions financeres que s'hagin d'aplicar a les despeses finançades per la Unió en el marc de la gestió compartida, en cas d'incompliment de les normes en matèria de contractació pública.

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu, i al Comitè de les Regions, de 19 de novembre de 2009, relativa a mobilitzar les inversions públiques i privades amb vista a la recuperació i el canvi estructural a llarg termini: desenvolupament de la col·laboració publico-privada (CPP) [COM (2009) 615 final ‐ no publicada en el Diari Oficial].

Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Text consolidat. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Text consolidat. Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (derogada)

Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificació de les Lleis 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa per a l’adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres.

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  

Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Decret 179/1995, de 13 de juny. Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Guies per a la redacció de plecs de clàusules administratives particulars, actualitzades a març 2017.(Junta Consultiva de Contractació Administrativa)

Guia pràctica de contractació pública

Draft Guidelines-Financial corrrections-Rules on Public procurement

Decisió de la Comissió de 19/12/2013. Directrius correccions financeres. Contractació pública.

Directiva 2014/52/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, per la qual es modifica la Directiva 2011/92/UE.

Directiva 2011/92/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.

Directiva 2008/1/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació.

Llei 5/2013, d’11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

Reglament (UE) N. 215/2014, de la Comissió, de 7 de març de 2014, pel qual s'estableixen les modalitats d'aplicació del Reglament (UE) N. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, en allò relatiu a les metodologies de suport a la lluita contra el canvi climàtic, la determinació de les fites i els objectius en el marc de rendiment, i la nomenclatura de les categories d'intervenció de l’objectiu de creixement i ocupació.

Orientacions per al seguiment ambiental dels programes operatius FEDER 2014 – 2020.

Directiva 2010/41, de 7 de juliol de 2010, sobre l'aplicació del principi d'igualtat de tracte entre homes i dones que exerceixen una activitat autònoma.

Directiva 2006/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relativa a l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats i d’igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes d'ocupació.

Directiva 2004/113/CE, de 13 de desembre de 2004, per la qual s'aplica el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones a l'accés a béns i serveis i al seu subministrament.

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

Acord GOV/117/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aprova el Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2012‐2015.

Reglament (UE) N. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE 26.06.2014, L 187).

Reglament (UE) N. 733/2013, del Consell, de 22 de juliol de 2013, pel qual es modifica el Reglament (CE) N. 994/98 sobre l'aplicació dels articles 92 i 93 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea a determinades categories d'ajuts estatals horitzontals (DOUE 31.07.2013, L 204).

Directrius de la Unió Europea aplicables a les ajuts estatals en els sectors agrícola i forestal i en les zones rurals de 2014 a 2020 (2014/C 204/01) (DOUE 01.07.2014, C 204).

Comunicació de la Comissió. Directrius sobre ajuts estatals en matèria de protecció del medi ambient i energia 2014‐2020 (2014/C 200/01) (DOUE 28.06.2014, C 200).

Comunicació de la Comissió. Marc sobre ajuts de recerca, desenvolupament i innovació (2014/C 198/01) (DOUE 27.06.2014, C 198).

Directrius sobre les ajuts estatals de finalitat regional pel període 2014‐2020 (2013/C 209/01). Comunicació de la Comissió Europea (DOUE 23.07.2013, C 209).

Comunicació de la Comissió, al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic I Social Europeu, al Comitè de les Regions i al Tribunal de Comptes, sobre l’Estratègia de Comissió Antifrau SEC(2011) 791 final.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

Mesures antifrau-declaració antifrau de l’autoritat de gestió.

Mesures antifrau i codi de conducta de l’autoritat de gestió.

Mesures antifrau presentació de la Direcció General de Fons Comunitaris: Com detectar i prevenir frau en la gestió de fons de la UE. 

COCOF - Nota informativa sobre indicadors de frau

Guia d'avaluació del risc de frau i mesures contra el frau

Data d'actualització:  22.11.2018