• Imprimeix

Informació general

FEDER_senselema

El Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per pal·liar els efectes de la disparitat entre les regions.

Per al nou període 2014-2020, l’Estratègia  Europa 2020 (EE2020) fixa el marc general d’actuació  cap on s’han d’enfocar els esforços de la política de cohesió europea que financen els fons estructurals i d’inversió europeus, entre els quals, el Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER). L’EE2020 fixa tres models de creixement i desenvolupament que, alhora, es basa en diversos criteris d’intervenció per aconseguir aquests tipus de creixement:

  • Desenvolupament intel·ligent: afavorir una economia basada en el coneixement i la innovació.
  • Desenvolupament sostenible: promoció d’una economia més eficient en l’ús dels recursos, més ecològica i competitiva.
  • Desenvolupament integrador: foment  d’una economia amb taxes altes d’ocupació que permeti el desenvolupament de la cohesió social territorial.

El Programa operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020 té com a objectiu la promoció d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en la línia de les directrius de l’Estratègia Europa 2020  i la seva transposició a Catalunya.

La consecució d’aquest objectiu global passa per desenvolupar actuacions orientades a la cohesió econòmica, social i territorial de Catalunya, dins els objectius temàtics que figuren en el Programa.

De manera general, tot el Programa operatiu, però molt especialment les operacions enquadrades dins l’objectiu temàtic 1 (potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació) estan vinculades a una metodologia impulsada des de la Comissió Europea, l’especialització intel·ligent a través dels sistemes d’investigació i la innovació regional, anomenada RIS3 en anglès.

La RIS3CAT és la transposició d’aquesta estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent (RIS3) a la realitat de Catalunya (aprovada pel Govern el 4 de febrer de 2014). La RIS3CAT proposa treballar al voltant de quatre eixos fonamentals per a l’activitat econòmica a Catalunya: àmbits sectorials líders, activitats emergents, tecnologies facilitadores transversals i entorn d’innovació.

Així, dins el Programa operatiu i el seu objectiu temàtic 1, i d’acord amb aquesta RIS3CAT, el Govern vol impulsar un element crític: l’àmbit territorial. El territori i les entitats locals, en cooperació amb altres sectors, han de ser un dels motors d’especialització i innovació a Catalunya.

El període de programació del FEDER 2014-2020 ha implicat canvis en els sistemes i procediments per adequar els fons estructurals i d’inversió europeus.  Amb la finalitat de minimitzar la repercussió que aquestes modificacions puguin tenir en el ritme  de treball adquirit en anys precedents, el Manual de procediments de la Generalitat de Catalunya del Programa operatiu  FEDER 2014-2020 de Catalunya, representa  una eina en la gestió i control dels recursos del FEDER que desenvolupa aspectes com: la sistematització dels diferents processos que intervenen en l’aplicació dels  recursos del FEDER; la delimitació de les funcions i responsabilitats atribuïdes als diferents agents participants i l’establiment dels fluxos d’informació i les vies de comunicació. En definitiva, l’objectiu d’aquest Manual és el de facilitar les tasques de tots els agents implicats en els ajuts FEDER de Catalunya 2014-2020.

Dins la RIS3CAT, l’instrument proposat per activar aquest paper del territori són els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT). Aquests responen a les exigències bàsiques de la RIS3CAT: innovació i especialització intel·ligent territorial, coherent amb algun dels quatre eixos que proposa aquesta Estratègia aprovada pel Govern.

Per altra banda, els PECT han de complir la normativa, les regulacions i les limitacions del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), ja que aquest fons cofinança aquestes operacions, s’emmarquen dins els instruments condicionats per la normativa i les característiques del Programa operatiu del FEDER i han de respectar les consideracions i les oportunitats, però també les obligacions que tot això implica.

Convocatòries

 

A part dels PECT  i per tal d‘aconseguir el reequilibri en l’àmbit territorial, el Govern vol impulsar  tots aquells projectes rellevants que concentrin unes necessitats comunes i estratègiques en el territori on es desenvolupen. Aquests han de ser de caràcter supramunicipal, cosa que permetrà als municipis  gestionar-ne l’execució amb un risc material menor  i assolir  els objectius estratègics de manera més eficient.  Així mateix, els projectes  s’han d’ajustar dins de l’eix prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni) i de l’eix prioritari 6 (Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos).

Convocatòries

 

 

Data d'actualització:  25.10.2018