• Imprimeix

Convocatòries

Convocatòria i bases reguladores

Resolucions

Resolució GAH/2372/2017, de 10 d'octubre, de segona modificació de la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

Resolució GAH/2203/2017, de 19 de setembre, de modificació de la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

 

Tràmits i models

Formulari plataforma SIFECAT1420 per a la sol·licitud

Índex de la memòria tècnica de l’operació

Instruccions per a la presentació de la sol·licitud de subvenció via SIFECAT1420

Guia per identificar possibles ajuts d'Estat en les actuacions d'ens locals participants en la convocatòria d'ajuts (bases reguladores, eixos 4 i 6, tram local)

Operacions susceptibles del cofinançament pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6

Certificat d'acceptació definitiva de la subvenció

Model de declaració responsable

Sol·licitud de modificacions en el pressupost del projecte aprovat subvencionat amb fons FEDER, PERÍODE 2014-2020 (eixos prioritaris 4 i 6)

Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos: despeses de personal (word)

Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos: licitacions (word)

Introducció a SIFECAT14-20: Costos indirectes/tipus fix15% (excel)

Model de l'informe tècnic de certificació (pdf)

Bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 14-20, eixos prioritaris 4 i 6.

Resolucions

RESOLUCIÓ PRE/2017/2018, de 25 de juliol, de convocatòria del cofinançament a les entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020

Tràmits i models

Índex memòria tècnica segona convocatòria eixos 4 i 6

Guia per identificar possibles ajuts d'Estat en les actuacions d'ens locals participants en la convocatòria d'ajuts (versió novembre 2018)

 

Bases i convocatòria PECT

Resolucions

Resolució GAH/815/2018, de 19 d'abril, per la qual se seleccionen els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

RESOLUCIÓ PRE/2496/2018, de 26 d'octubre, de modificació de l'annex I de la Resolució GAH/815/2018, de 19 d'abril, de selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

RESOLUCIÓ PRE/3084/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a la segona modificació de l'annex I de la Resolució GAH/815/2018, de 19 d'abril, per la qual se seleccionen els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

 

Tràmits i models

Formulari plataforma SIFECAT1420 per a la sol·licitud 

Guia per identificar possibles ajuts d'Estat

Qüestionari d’autoavaluació per determinar la presència d’ajuts d’Estat per a entitats públiques

Qüestionari d’autoavaluació per determinar la presència d’ajuts d’Estat per a entitats privades sense ànim de lucre

Qüestionari d’autoavaluació per determinar la presència d’ajuts d’Estat per a organismes de recerca i difusió de coneixements

Índex de la memòria tècnica del PECT

Carta de compromís del PECT

Presentació

Model de conveni definitiu de participació en un PECT

Model de certificació d'acceptació definitiva PECT

Model de declaració responsable definitiva PECT

 

Data d'actualització:  22.11.2018