• Imprimeix

Normativa aplicable

Instruccions relatives a la finalització de les operacions cofinançades amb FEDER (PO Catalunya 2007-2013)

Decisió de la Comissió de 20 de març de 2013 relativa a l’aprovació de les directrius sobre el tancament dels programes operatius adoptats per rebre ajuda del Fons europeu de desenvolupament regional, el Fons social europeu i el Fons de cohesió (2007-2013)

Annex de la Decisió de la Comissió per la qual es modifica la Decisió C(2013) 1573 relativa a l’aprovació de les directrius sobre el tancament dels programes operatius adoptats per rebre ajuda del Fons europeu de desenvolupament regional, el Fons Social Europeu i el Fons de Cohesió (2007-2013)

Decisió del Consell de 7 de desembre de 2007

Programa operatiu FEDER 2007-2013 (aprovat per la Decisió de la Comissió de 7 de desembre de 2007)

Reglament (CE)1080/2006 del Parlament Europeu de 5 de juliol relatiu al FEDER

Reglament (CE)1083/2006 del Consell d'11 de juliol pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al FEDER i Correccions al Reglament

Reglament (CE) núm. 1341/2008 del Consell de 18 de desembre de 2008 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1083/2006 6

Reglament (CE) 284/2009 del Consell de 7 d'abril de 2009 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1083/2006 6

Reglament (CE)1828/2006 

Decisió del Consell de 6 d'octubre de 2006 relatives a les directrius estratègiques comunitàries en matèria de cohesió

Criteris de selecció d'operacions del Comitè de Seguiment

Ordre EHA/524/2008 (despeses subvencionables)

Circular MHAP 1/2012 (modificació de contracte)

Circular MHAP 2/2012 (pagament a proveïdors)

Orientacions per a la determinació de les correccions financeres per incompliments de les regles dels contractes públics

Nota orientativa sobre el tractament de les errades comunicades als informes anuals de control

Criteris per a l'aplicació de les disposicions de l'article 98 del Reglament (CE) 1083/2006

Document de treball sobre possibles criteris per a l’aplicació de les disposicions de l’article 98 del Reglament (CE) 1083/2006 a les despeses cofinançades per FEDER i Fons de cohesió

Decisió de la Comissió de 19.12.2013 relativa a l’establiment i l’aprovació de les directrius per a la determinació de les correccions financeres

Instruccions de la Intervenció General (control financer)

Pla de control de la Direcció General d'Administració Local

Addenda al Pla de control de la Direcció General d’Administració Local

Llistes de comprovacions aprovades per l’Autoritat de Gestió

Data d'actualització:  09.08.2016