• Imprimeix

Fons europeus

La Direcció General d’Administració Local, d’acord amb les funcions que li atorguen les seves competències en l’àmbit local,  és  l’òrgan responsable de les subvencions del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) per a les entitats locals, eixos  4 i 6, així com de les subvencions per als projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), emmarcats en el RIS3CAT i en el PO FEDER Catalunya 2014-2020.

També participa en els òrgans de programació i de seguiment del Programa operatiu de cooperació transfronterera (INTERREG V-A POCTEFA). El seu paper és promoure projectes de col·laboració entre una banda i altra de la frontera on hi participin entitats locals de Catalunya, i assessorar-los durant el desenvolupament i execució dels projectes.