• Imprimeix

Normativa de règim local

Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978

Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la  Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol. Disposicions sobre Règim Local (títol II, capítols VI i VII, arts. 83-93 i 94; títol VI, capítol III, arts. 217-221)

Carta Europea d'Autonomia Local , de 15 d'octubre de 1985

Llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les bases del règim local

Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril , pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril , pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre , pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya

Llei 5/1987, de 4 d'abril , del règim provisional de les competències de les diputacions provincials

Llei 7/1987, de 4 d'abril , per la qual s'estableixen i regulen actuacions públiques especials en la conurbació de Barcelona i en les comarques compreses dins la seva zona d'influència directa

Llei 12/2010, de 19 de maig , del Consell de Governs Locals

Llei 30/2010 del 3 d'agost , de vegueries

Llei 31/2010 del 3 d'agost , de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Llei 1/2006, de 13 de març , per la qual es regula el Règim Especial del municipi de Barcelona

Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona

Llei 11/2006, de 19 de juliol , de modificació de la Carta municipal de Barcelona

Llei 7/2010, del 21 d'abril , de modificació de la Carta municipal de Barcelona

Llei 18/2014, del 23 de desembre, de modificació de la Carta municipal de Barcelona

Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre , pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals

Decret 336/1988, de 17 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals

Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol , pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals

Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya

Decret 139/2007, de 26 de juny , pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya (modificat pels Decrets 209/2015, de 22 de setembre i 203/2018, de 25 de setembre)

 

Decret 202/2018, de 25 de setembre, pel qual es regula la Comissió de Delimitació Territorial

Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, (modificat pels Decrets 209/2015, de 22 de setembre i 203/2018, de 25 de setembre)

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (art. 12.3, 19, 25, 27.3.c, 28.1, 114.2.c, 179.1.b i 184.1)

Reial decret 3426/2000, de 15 de desembre, pel qual es regula el procediment de delimitació dels termes municipals pertanyents a diferents comunitats autònomes

NORMATIVA ESTATAL

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local.

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local.

Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local i es modifica la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local, aprovada per Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre.

Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

NORMATIVA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.

Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances.

Decret 255/2015, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2016, i d’inclusió de noves activitats estadístiques d’interès de la Generalitat en el Pla estadístic de Catalunya

Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la qual es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos i de les liquidacions dels pressupostos dels ens locals de Catalunya, dels ens dependents i d’altres entitats públiques, i es crea l’Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació economicofinancera al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura de Comptes.

Ordre GRI/73/2014, de 17 de març, de modificació de l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la qual es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos, i de les liquidacions dels pressupostos dels ens locals de Catalunya, dels ens dependents i d’altres entitats públiques, i es crea l’Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació economicofinancera al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura de Comptes.

 

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

Decret Llei 4/2014, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen mesures urgents per adaptar els convenis, els acords i els instruments de cooperació subscrits entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

Llei 9/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i al bon govern

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i al bon govern

Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic

Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic

Ordre ECO/294/2015, de 18 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s'aprova l'aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya

Resolució JUS/2104/2105, de 21 de setembre, per la qual s'aproven els models de formularis electrònics de sol·licituds d'inscripció/esmenes de la inscripció de grups d'interès davant el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i s'estableixen les condicions per a la seva presentació.

 

Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals

 

Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
 
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge

Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya.

Ordre GRI/280/2015, de 4 de setembre, d’organització del Registre del sector públic local de Catalunya.

Ordre VEH/169/2016, de 17 de juny, per la qual s'estableix el sistema de codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques.

Data d'actualització:  08.10.2018