• Imprimeix

Retenció de pagaments

L’article 6 de l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, modificat per l’Ordre GRI/73/2014, de 17 de març, estableix que als ens locals que hagin incomplert el deure de remissió, tant al Departament de la Presidència com a la Sindicatura de Comptes, de la documentació legalment establerta d’acord amb el que consta en l’Inventari públic de control, se’ls podran aplicar les mesures destinades a suspendre el lliurament de subvencions o transferències a les quals tinguin dret amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, sempre que no provinguin d’altres administracions.

Aquesta suspensió es durà a terme amb el bloqueig efectiu dels lliuraments, mitjançant la integració de la informació de l’Inventari al programa de Gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya (GECAT), que es mantindrà fins que l’ens infractor enviï la documentació pendent.

Actualment, els criteris i el calendari pels quals es retenen els pagaments als ens que no han presentat la documentació són els següents:

Calendari de bloqueig de pagaments

Documentació pendent

  Data del bloqueig

Bloqueig actual

 

Pressupostos de 2011 a 2017

20/10/2018

Liquidacions de 2011 a 2017

20/10/2018

Compte general de 2009 a 2017

04/12/2018