• Imprimeix

Dades economicofinanceres

Les dades que es posen a disposició de les persones estudioses de la hisenda local catalana o que hi estan interessades són el producte final del treball de gravació, depuració i explotació estadística de les dades dels qüestionaris de pressupostos i liquidacions tramesos mitjançant la plataforma EACAT per les diverses corporacions locals al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Destaquem

Consulta de pressupostos i liquidacions per ens

Accés a la base de dades per fer la vostra cerca

La informació de pressupostos i liquidacions que consta en aquest web procedeix de la base de dades de pressupostos i liquidacions dels ens locals d’aquest Departament. Aquesta base de dades està gestionada per la Direcció General d’Administració Local i el seu manteniment es fa mitjançant la gravació i la depuració anual dels qüestionaris que envien els ens locals mitjançant la plataforma EACAT i que contenen la informació homogeneïtzada dels pressupostos i de les liquidacions aprovades per cada ens local.

Pel que fa a la metodologia emprada per a l’obtenció de les dades agregades, cal dir que, en el cas dels consells comarcals, les diputacions i les entitats metropolitanes, les dades tenen caràcter exhaustiu, ja que disposem de les dades de totes les entitats.

En el cas dels ajuntaments, les dades agregades són el resultat d’una estimació feta a partir d’una mostra molt elevada dels qüestionaris tramesos pels ens locals i estratificada per trams de població.

Data d'actualització:  29.03.2018