• Imprimeix

Inventari públic

Què és l’Inventari públic?

L’article 4 de l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, crea l’Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera, tant pels ens locals com per les entitats del seu sector públic, al Departament de la Presidència i a la Sindicatura de Comptes, que es posa a disposició dels departaments de l’Administració de la Generalitat, dels agents del món local i del públic en general amb la voluntat de millorar l’eficiència en la gestió entre les diferents administracions i d’afavorir la transparència.

 

De què informa aquest Inventari?

Aquest Inventari informa sobre si la documentació economicofinancera ha estat tramesa o no. En el cas del compte general, l’estat serà “tramès” quan la Sindicatura de Comptes hagi donat la seva conformitat a la documentació rebuda. En el cas que s’hagi rebut de manera incompleta,  l’estat continuarà sent “no tramès” fins que l’ens compleixi els requeriment fets per la Sindicatura.

 

Quina conseqüència té per als ens locals tenir documentació pendent de trametre segons l’Inventari?

Als ens locals que hagin incomplert el deure de remissió, tant al Departament de la Presidència com a la Sindicatura de Comptes, de la documentació legalment establerta d’acord amb el que consta a l’Inventari públic de control, se’ls podran aplicar les mesures destinades a suspendre el lliurament de subvencions o transferències a les quals tinguin dret amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, sempre que no provinguin d’altres administracions. Aquesta suspensió implica la retenció de pagaments d’aquestes subvencions o transferències fins que la documentació pendent sigui tramesa.

Data d'actualització:  24.08.2016