• Imprimeix

Les hisendes locals

Són el conjunt de mitjans de què disposen els ens locals per dur a terme les funcions que la llei els assigna. Es regeixen pels principis de suficiència de recursos, equitat, autonomia i responsabilitat fiscal.

El marc de regulació de les hisendes locals està fixat, amb caràcter bàsic, a la legislació estatal mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals. L’article 218.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya determina les competències en matèria d’hisendes locals i l’article 220 preveu que se’n pugui fer una regulació específica, tal com ja preveien els articles 195 i 196 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Les fonts de finançament dels ens locals poden ser els tributs (impostos, taxes i contribucions especials), els rendiments de preus públics, així com la participació en ingressos d’altres administracions i altres tipus de transferències i subvencions. La resta de fonts de finançament són els ingressos provinents del propi patrimoni i l’endeutament. El pes que puguin tenir les diferents fonts de finançament varia substancialment segons la tipologia de l’ens local, sobretot pel que fa a la disposició de poder tributari i al pes de les diferents transferències.

El pressupost de cada ens local es configura com el mecanisme de gestió i planificació que permet l’adequació de totes aquestes fonts de finançament a l’execució de les despeses necessàries per dur a terme les seves competències i prestar els serveis públics corresponents. El pressupost ha de permetre a cada ens local millorar els processos de decisió, adequar la gestió dels serveis públics i servir de mecanisme de control per garantir l’estabilitat i la sostenibilitat financera.

L’estructura bàsica dels estats d’ingressos i despeses s’estableix a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. Aquesta estructura pot tenir en compte la naturalesa econòmica dels ingressos i de les despeses (classificació econòmica), les finalitats i els objectius que aquestes últimes pretenguin aconseguir (classificació per programes) o bé l’estructura organitzativa  de l’ens local (classificació orgànica).

El pressupost és la previsió de recaptació d’ingressos i les obligacions que l’ens local podrà reconèixer, com a màxim, durant un exercici econòmic, que es correspon amb l’any natural. La gestió econòmica que es fa durant tot l’exercici queda reflectida en la liquidació del pressupost a 31 de desembre. La liquidació del pressupost esdevé, per tant, una peça clau per determinar la realitat economicofinancera de l’ens local.

D’acord amb la normativa, els ens locals han d’enviar al Departament de la Presidència les dades anuals dels seus pressupostos i liquidacions. La tramesa del pressupost s’ha de fer un cop aprovat definitivament (art. 169.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals) i la de la liquidació abans del 31 de març de l’exercici següent al qual fa referència (art. 193.5 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals). També han d’enviar el compte general a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre de l’exercici següent al qual fa referència (art. 41.4 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes).

Als ens locals que no enviïn les dades, tant al Departament de la Presidència com a la Sindicatura de Comptes, se’ls poden retenir els pagaments de subvencions a càrrec de la Generalitat, d’acord amb l’article 6 de l’Ordre GAP/539/2010. Es pot consultar l’estat de les trameses anuals a l’Inventari públic de compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera dels ens locals al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i a la Sindicatura de Comptes que gestiona el DGAH.

Les dades dels pressupostos i liquidacions tramesos pels ens locals de Catalunya serveixen per elaborar indicadors que permeten conèixer de primera mà la seva situació economicofinancera i adequar la política del departament en funció de l’evolució global i individual de la hisenda local. També permeten difondre la informació econòmica mitjançant el Municat i el portal de la transparència.

Data d'actualització:  24.08.2016