• Imprimeix

Tipus d’ens locals de Catalunya

Tots els ens locals de Catalunya, així com els seus ens dependents, i altres ens que hi estiguin adscrits o vinculats, s’han d’inscriure en el Registre del sector públic local de Catalunya, registre de caràcter públic adscrit al Departament de la Presidència. 

Ens local bàsic de l’organització territorial de Catalunya i mitjà essencial de participació de la comunitat local en els afers públics. El municipi gaudeix d'autonomia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, així com per representar els interessos de la col·lectivitat respectiva i per gestionar els serveis públics, la titularitat dels quals assumeixi.

Entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis contigus, que té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins.

Ens local amb personalitat jurídica pròpia, determinat per l’agrupació de municipis, que constitueix l’àmbit territorial específic per a l’exercici del govern intermunicipal de cooperació local. La vegueria, com a govern local, té naturalesa territorial i gaudeix d’autonomia per a la gestió dels seus interessos.

Entitat local de caràcter territorial determinada per l’agrupació de municipis, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins. La finalitat pròpia i específica de la província és la de garantir els principis de solidaritat i l’equilibri intermunicipals, en el marc de la política econòmica i social.

Entitat local integrada pels municipis compresos en el territori corresponent, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per a l’exercici de les seves competències. Li correspon la planificació, la coordinació i la gestió dels serveis municipals que, per les característiques econòmiques, socials i urbanes concurrents en els àmbits territorials respectius, facin necessària una actuació d’abast supramunicipal.

Entitat local d’àmbit territorial inferior al municipi, constituïda per nuclis de població separats i amb característiques peculiars dins el municipi.

Amb la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, aquestes entitats perden la seva consideració d’ens local. No obstant això, d’acord amb el que disposa la disposició transitòria quarta, les entitats existents en el moment de l’entrada en vigor de la Llei mantenen la seva personalitat jurídica i la condició d’entitat local.

Entitat local integrada per diversos municipis per a l’execució en comú d’obres i serveis determinats de la seva competència. Les mancomunitats tenen personalitat i capacitat jurídica per al compliment de les finalitats específiques i es regeixen pel seus estatuts.

Entitat territorial singular formada per l’agrupació de terçons, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia, garantida estatutàriament, per a la gestió dels interessos propis de la comunitat política que representa. Pel seu caràcter singular no pot ser inclòs dins cap divisió territorial ni administrativa de Catalunya que no sigui ell mateix.

Data d'actualització:  01.08.2016