• Imprimeix

Adhesió municipal

El procés d’impuls de la reforma horària al municipi s’inicia amb la presentació, el debat i l’acord, si s’escau, d’una Moció Municipal a favor d’aquesta iniciativa en el ple. A partir d’aquest moment, el municipi entra a formar part de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma Horària.

Els ajuntaments poden i han d’exercir un paper actiu en la implementació d’una nova cultura de la gestió del temps de treball. Tenen la responsabilitat de facilitar l’acceleració del canvi horari: 

 • Promoure l’establiment de taules quadrangulars que permetin concretar acords en àmbits d’acceleració com ara el teixit productiu, la comunitat educativa, el teixit comercial, la cultura i el lleure, la mobilitat, etc.
 • Promoure la col·laboració amb altres instàncies i entitats ciutadanes necessàries per assegurar l’èxit de debats i la generació de consensos.
 • Fer campanyes de sensibilització de l’opinió pública entorn la Reforma Horària.
 • Impulsar una xarxa d’empreses i organitzacions compromeses amb l’impuls de la Reforma Horària, de manera que facilitin una millor gestió del temps i compaginació de la vida laboral, familiar i personal, afavorint la productivitat i el clima de confiança que beneficiï tant l’empresa com les persones que hi treba­llen, i contribuint a la millora de la qualitat de vida de les persones a la ciutat.
 • Promoure bonificacions, en forma de premis, reconeixements públics i/o simi­lars per a aquelles empreses, sectors i població que participin en l’impuls de la Reforma Horària.

D’altra banda, el sector públic té un paper exemplificador i pot tenir un rol molt important en els canvis d’hàbits horaris del conjunt de la població, introduint canvis en els horaris dels serveis i els treballadors públics i en l’organització d’activitats i actes públics.

Impulsar un canvi cultural a l’Ajuntament, de forma que es faciliti la direcció per objectius i les persones treballadores siguin valorades en base a resultats concrets, evitant així conductes “presencialistes”.

 • Endegar proves pilot amb mesures innovadores (ampliació del mòdul tempo­ral de la compensació de la flexibilitat horària de la jornada, teletreball, entre d’altres) amb la corresponent avaluació de les mateixes, com a primer pas per estendre-les a tota l’administració municipal.
 • Desenvolupar, sempre que sigui possible, una jornada flexible compactada amb una breu pausa al migdia per dinar (al voltant de les 13h) i de caràcter voluntari.
 • En aquesta mateixa línia, valorar una distribució equivalent de la jornada per a les persones treballadores que presten serveis en horari de tarda o nocturn.
 • Desenvolupar les competències de planificació i organització del treball entre els comandaments i de gestió del temps entre totes les persones treballadores, mitjançant formació continuada, evitant així les urgències.
 • Establir un sistema de delegació de tasques i d’empoderament de l’equip, racionalit­zant les reunions i reduint les hores extres treballades entre el personal directiu.
 • Impulsar una nova cultura de reunions de treball operatives, tenint cura d’aspectes clau, com ara la puntualitat, hora d’inici i finalització, revisió d’execució d’acords, ordres del dia, etc.
 • Incorporar les noves tecnologies en el funcionament quotidià de l’equip de treball, introduint teleconferències per evitar trasllats, utilitzant agendes com­partides, etc.
 • Adaptar l’agenda política dels càrrecs electes i dels càrrecs directius al model horari.
 • Difondre els resultats i impulsar el seguiment dels èxits assolits entre l’organització municipal. Impulsar els canvis molt especialment en les estructures i empreses municipals i recollir totes aquelles “bones pràctiques” aconseguides.
 • Discriminar de manera positiva les empreses subcontractades que impulsin me­sures de gestió del temps de treball que fomentin una racionalització dels horaris.