• Imprimeix

Règim sancionador

Incompliment d'una Resolució de la GAIP


Què pot passar en cas d’incompliment d’una resolució de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública?

Resposta (07/03/2017):

L’incompliment voluntari d’una resolució estimatòria de la GAIP, comporta a més de l’incompliment d’una obligació legal de donar accés a una determinada informació pública, la comissió per part dels responsables del compliment de la Llei d’una infracció tipificada com a molt greu que no prescriu, d’acord amb el que preveu l’article 90 LTC fins al cap de tres anys.

Són competents per ordenar la incoació del procediment sancionador: l’alcalde o el president dels ens locals o el ple, en el cas d’alts càrrecs al servei de l’Administració local, i en el cas que no s’incoï, cal tenir en compte, que d’acord amb el que estableix l’article 87 LTC, si en l’exercici de llurs funcions, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes o l’Oficina Antifrau de Catalunya tenen coneixement de fets que poden constituir una infracció tipificada com a molt greu o com a greu poden instar els òrgans competents a incoar el procediment sancionador. En aquest supòsit, si l’òrgan competent decideix no incoar el procediment, la resolució ha d’ésser expressa i motivada.

A banda que es pugui exigir responsabilitat per la comissió d’una infracció molt greu, l’interessat un cop esdevingui ferma la resolució dictada per la Comissió, té la possibilitat d’acudir a la via judicial, prèvia reclamació d’entrega de la informació pública requerida.


Fonaments jurídics:

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa

Resposta ampliada.