• Imprimeix

Grups d'interès

Creació i persones i activitats incloses en el Registre

Com s’identifiquen els grups d'interès?. N'hi ha prou d’informar al Portal de la seva definició, d'acord amb la Llei i fer l'enllaç del Registre de grups d'interès del Departament de Justícia?

Resposta (03/05/2017):

El Consell Comarcal no ha de fer cap actuació addicional és el propi grup d’interès, qui s’haurà d’inscriure en el Registre de grups d’interès de Catalunya. Aquesta inscripció serà suficient -en base al principi d’inscripció única-, sempre i quan es faci constar -en el moment de la inscripció o en un moment posterior, però sempre abans d’establir -hi relacions o contactes amb el Consell Comarcal- que es mantindran relacions i contactes amb el Consell Comarcal en concret o, en general, amb “Administració local i el seu sector públic. Consells Comarcals”.

Això no obstant, si ho considera convenient, el Consell Comarcal, pot activar un l’enllaç amb el Registre de grups d’interès de Catalunya del Departament de Justícia, com un element més de la seva informació relativa a la transparència.

Les empreses mixtes, les concessionàries i els consorcis amb participació del Consell Comarcal són grups d'interès?

El Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya, estableix que aquest registre actua com a registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals i dels organismes públics a què fa referència l'article 3.1.b i c de la LTC, en els quals s’inclouen els consorcis. Per tant, els consorcis no són grups d’interès, tot i que pot ser que hi hagi grups d’interès que vulguin actuar com a tal davant d’aquests.

Pel que fa a les empreses mixtes - en les quals no hi ha un capital públic majoritari-, i les concessionàries, a priori, tampoc serien grups d’interès. Ara bé, tenint en compte que en el Registre s’han d’inscriure els grups d'interès que actuen davant de les administracions o institucions públiques, així com les activitats d'influència o intermediació que es desenvolupen davant d'elles, hem d’entendre que se les podria considerar grup d’interès quan realitzessin actuacions que s’apartessin del seu objecte i, alhora, voguessin influir en l’elaboració de normes, en l’elaboració i aplicació de polítiques públiques i/o en la presa de decisions.

Fonaments jurídics:

- Disposició final 2a del Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d’interès de Catalunya.
- Art. 3.1 b) i c), Art 47 i 53 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Resposta ampliada 

 

Quin és el procediment a seguir, un cop aprovat el Decret Llei 1/2017, 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de Grups d’Interès de Catalunya, donat el fet que la via del conveni d’adhesió ja no és contempla a l’efecte i, per l’altra banda, quina és la definició i quina ha de ser la composició d’un grup d’interès?

Resposta (27/04/2017): 

Amb independència que l’ens local opti per crear un registre propi, existirà un reconeixement recíproc de les inscripcions i actuacions respectives, de forma que cada grup d’interès només s’haurà d’inscriure una única vegada en un dels registres de grups d’interès que existeixen a Catalunya

D’aquesta forma, si l’Ajuntament no opta per crear un registre de grups d’interès propi, el Registre de grups d’interès de Catalunya serà el registre en el qual s’hauran d’inscriure els grups d’interès que vulguin relacionar-se amb l’Ajuntament.

Pel que fa a la segona consulta, relativa a quina és la definició i quina ha de ser la composició d’un grup d’interès i si s’ha modificat el que estableix la LTC en aquest aspecte, l’art. 47 LTC defineix els subjectes que poden ser considerats grups d’interès. La voluntat del legislador ha estat la d’establir un concepte amp)li que englobi totes les persones i organitzacions que, de manera lícita, porten a terme activitats susceptibles d’influir en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques en benefici i interès d’altres persones o organitzacions.

L’art. 53 de la LTC disposa que la classificació de les persones i les organitzacions que s’han d’inscriure en el Registre de grups d’interès, la informació requerida als declarants, el contingut detallat del codi de conducta i el procediment d’investigació i tramitació de les denúncies ha d’ésser regulat per reglament.

Fonaments jurídics:

- Disposició final 2a del Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d’interès de Catalunya.
- Art. 3.1 b) i c), Art 47 i 53 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Resposta ampliada

 

 

 

Data d'actualització:  22.08.2017