• Imprimeix

Àmbit d'aplicació

 

 

Quines són les funcions i les responsabilitats de les Unitats de Transparència que han estat creades per les administracions locals en virtut de l’aprovació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern?  

Resposta (16/09/2016):

La responsabilitat del compliment dels deures i obligacions que imposa la Llei als representants locals i als titulars dels òrgans superiors i directius dels ens locals, no impedeix que les tasques concretes les portin a terme les unitats que es creïn al respecte, que poden tenir funcions diverses en virtut del que disposin les seves normes de creació.

Respecte de si les Unitats de transparència són responsables per exemple, de l’elaboració de la carta de serveis, el codi de bona conducta, registre de grups de interès, etc...no es pot respondre amb caràcter general, en tant que la Llei de transparència li atribueix la competència a l’Administració en abstracte i determina uns responsables del compliment de la obligació. Caldrà analitzar l’organització establerta per cada ens local, en virtut de la seva autonomia, per determinar quines funcions concretes han de portar a terme les unitats de transparència respecte de cadascun dels procediments per a la elaboració d’aquests instruments.

 Fonaments jurídics:

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Resposta ampliada (16/09/2016)

 

Quines obligacions en matèria de transparència, han d’assumir les societats amb capital 100% públic?

Un conseller no regidor d’una societat mercantil 100% pública (i, per tant, inclosa en l’àmbit d’aplicació de la llei de transparència) es considera “alt càrrec” o “personal directiu”,? i en aquest últim cas, es podria exigir la publicitat de les declaracions de patrimoni i activitats?
 
Resposta (1/10/2015):

Primer.- D’acord amb l’article 3.1 b) de la Llei 19/2014, les societats municipals amb un capital 100% públic formen part de l’àmbit d’aplicació de la citada Llei. Per tant, hauran de donar compliment a les previsions relatives a la publicitat activa previstes en els articles 8 a 15 de la Llei. En aquest sentit, la Llei és clara a l’hora de definir quin és el seu àmbit d’aplicació i el fa extensiu, no només a les administracions territorials, sinó també a organismes i ens públics dependents o vinculats amb les administracions territorials, com també expressament a les societats amb capital 100% públic.

Segon.- Un conseller d’una societat amb capital 100% públic (tant si és regidor com si no ho és) esdevé un càrrec directiu d’aquesta. I en tant que càrrec directiu és un alt càrrec als efectes de la Llei de transparència. D’acord amb l’article 4 de la Llei, qui té la condició d’alt càrrec és responsable dels deures i de les obligacions establertes per aquesta Llei.

Tercer.- En virtut del que disposa l’article 11.1.d) de la Llei, l’Administració ha de fer públiques les resolucions dictades per l’òrgan competent per instruir i resoldre els expedients relatius a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs i la inscripció en els registres corresponents, en aplicació de la normativa sobre incompatibilitats dels alts càrrecs.
Les previsions de l’article 56 de la Llei sobre la subjecció dels alts càrrecs al règim d’incompatibilitats i a les obligacions de declaració d’activitats, béns patrimonials i d’interessos establerts per la legislació específica, són d’aplicació als consellers d’una societat amb capital 100% públic.
En aquest sentit, els alts càrrecs hauran de fer la corresponent declaració en el Registre de declaracions d’activitats, registre que és públic. No obstant això, el que la Llei obliga és a publicar les resolucions, no les declaracions formulades pels alts càrrecs

Cal afegir que d’acord amb allò que disposa l’article 56.2 de la Llei de transparència, s’ha de fer pública una declaració que indiqui la situació patrimonial dels alts càrrecs, que no ha d’incloure, però, les dades de localització ni les que siguin necessàries per a salvaguardar la privacitat i la seguretat dels titulars.

Els expedients d’una associació estan sotmesos a l’obligació d’informació pública?
Han d’informar del que preveu l’article 3.2?
Qui ha de portar a terme la publicació de la informació pública de l’associació?

En relació al previst a l’article 11.1 b), s’ha d’exigir la informació a tots els beneficiaris de subvencions o només als que provinguin de convocatòries que prevegin subvencions superiors a 10.000 € o qualsevol conveni de concessió directa de subvencions?. Si la resposta és afirmativa, on es troba aquesta obligació?.
 
Resposta (3/2/2016):
 
Primer.-  Les associacions són subjectes obligats en virtut del que disposa l’article 3 de la Llei, i si bé és cert que no estan sotmeses de forma directa al dret d’accés a la informació, en tant que no tenen la consideració d’administració pública, els seus expedients corresponents als fons públics percebuts sí que poden estar sotmesos a aquest dret, mitjançant l’exercici del dret d’accés davant de les administracions públiques corresponents.

Segon.-  Del contingut de l’article 3.2 de la Llei es pot entendre que, a part de les obligacions recollides en els articles 3.4 i 15.2, les associacions que percebin fons públics i exerceixin funcions públiques i/o gestionin serveis públics, amb independència de l’import, tenen un deure genèric d’informar a les administracions corresponents, de les activitats relacionades amb les percepcions, per tal de facilitar-los-hi el compliment de les seves obligacions en matèria de transparència.

Tercer- En cas que l’Associació hagi de portar a terme les seves obligacions en matèria de publicitat activa per trobar-se en un dels supòsits als quals fa esment l’article 3. 4, la publicació de la informació pública de l’Associació l’ha de portar a terme aquesta, a través de l’òrgan que resulti determinat per la normativa reguladora de l’organització de la mateixa associació com a responsable del seu compliment, en virtut del que disposa l’apartat 3 de l’article 4 de la Llei.

Quart.- L’apartat b) de l’article 11.1 fa referència a la informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària que ha de fer pública, l’administració pública. Aquest article en principi no és d’aplicació a les associacions, excepte si es dóna algun dels supòsits de l’article 3.4, però en aquest cas, pel que fa a la gestió econòmica, pressupostària i patrimonial, Pública i, a falta d’un reglament de desenvolupament de la Llei que ho aclareixi, les associacions han de fer pública la informació que indica la Guia de transparència per a les associacions i fundacions perceptores d’ajuts i subvencions públics elaborada pel Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació.
 
 
Quina informació ha de fer pública en la seva web una residència de gent gran concertada amb la Generalitat, per complir amb la Llei de transparència?
 
Resposta (02/05/2016):
 
La Llar Residència a la qual es fa esment és, segons consta en la seva web, un centre concertat de servei social substitutori de la llar, especialitzat en l’àmbit de salut mental, acreditat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, inscrit en el registre de la Generalitat de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Els centres concertats són aquells establiments privats que ofereixen un nombre determinat de places concertades, és a dir, cedides a la xarxa pública, i aquests centres poden ser beneficiaris de subvencions.

L’article 3.4 de la LTC preveu, que les obligacions de transparència establertes pel Títol II de la mateixa Llei, són aplicables als partits polítics, a les associacions i fundacions vinculades, a les organitzacions sindicals i empresarials i a les entitats privades en els supòsits següents:
a) Si perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals.
b) Si almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros.

Per tant, la Llei imposa a les residències concertades, que es trobin en algun d’aquests supòsits l’obligació de difondre, la informació a la qual es refereix l’article 8 amb l’abast i la precisió que determinen els articles 9 a 15 de la Llei

Ara bé, caldria fer una anàlisi detallada mitjançant el Reglament que ha de desenvolupar la Llei  ja sigui cas per cas o mitjançant l’establiment de criteris generals,  que permeti aclarir, completar o interpretar aquesta previsió legal.
Data d'actualització:  26.09.2016