• Imprimeix

Ítems de transparència

En aquest apartat podeu consultar les fitxes explicatives sobre la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquestes fitxes tenen per finalitat orientar els ens locals en el compliment de les obligacions de publicitat activa derivades de la Llei, donar-los suport i facilitar-los aquest compliment.

Les fitxes estan agrupades en sis blocs de matèries i han estat elaborades pel Grup de treball de Transparència Local que forma part de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.