• Imprimeix

Transparència

En aquest apartat trobareu informació relacionada amb l'aplicació, per part dels ens locals, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquesta llei neix  amb l’objectiu d’aconseguir una veritable cultura administrativa de transparència i de participació ciutadana en els assumptes públics, així com de millora en la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa, de la garantia de la rendició de comptes i de responsabilitat en la gestió pública.