• Imprimeix

Estat dels treballs

 Llegenda: 

Línia de terme

1 Expedient iniciat: expedient iniciat pels plens dels ajuntaments o pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (art. 28).

2 En procés de delimitació: un cop nomenades les comissions municipals de delimitació pels ajuntaments, es duen a terme les operacions de delimitació (art. 30).

3 Acta signada: les operacions de delimitació queden recollides en les actes de delimitació, que han de ser sotmeses a l’aprovació dels plens dels ajuntaments afectats (art. 31).

4 Delimitació completada:  un cop aprovades les actes pels plens dels ajuntaments, el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge publica la delimitació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (art. 32).
5 Línia fitada: actes de reconeixement de la línia de terme signades, en els casos en què s’hagin col·locat fites o bé en la delimitació no s’hagin determinat amb precisió les coordenades UTM de les fites (art. 33). [o bé si en la delimitació no s’han...? Reproduïu l’article 33 literalment]

6 Memòria dels treballs topogràfics:  l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya elabora la memòria dels treballs topogràfics on consten les coordenades UTM de les fites col·locades i la trajectòria de la lí¬nia de terme compresa entre les fites sobre cartografia oficial a escala 1:5.000 (art. 34).

7 Mapa municipal aprovat: mapa municipal sotmès a consideració de la Comissió de Delimitació Territorial (art. 37).

 

Mapa municipal

C1 En procés: totes les línies de terme del municipi tenen nomenades les comissions municipals de delimitació respectives.

C2 Actes signades:  totes les actes de les operacions de delimitació de totes les lí¬nies de terme del municipi han estat signades.

C3 Delimitació completada: totes les delimitacions aprovades de les línies de terme del municipi s’han publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

C4 Municipi fitat: totes les actes de reconeixement de les línies de terme del municipi han estat signades i/o la memòria dels treballs topogràfics ha estat elaborada.
C5 Mapa municipal aprovat: mapa municipal sotmès a consideració de la Comissió de Delimitació Territorial.

 

Data d'actualització:  21.11.2016