Notícies

Fons de finançament a entitats locals: el 20 de gener finalitza el termini per sol·licitar l’adhesió al Fons d’impuls econòmic

Posted at 14/01/15 - 01:19 PM

El 30 de desembre, juntament amb els pressupostos generals de l’Estat per al 2015, es va publicar el Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, que, entre altres mesures, simplifica i regula el Fons de finançament a entitats locals, dota aquest Fons amb 1.000 milions d’euros per al 2015 i crea tres figures diferenciades ...més informació...

Author:

Organització territorial:nous procediments a EACAT

Posted at 14/01/15 - 11:18 AM

A partir del 12 de gener de 2015 es trobarà a la vostra disposició dins la plataforma d'EACAT els serveis d'Alteració dels termes municipals, de Correcció de disfuncions territorials i de Fitació de termes municipals, mitjançant els quals es podran realitzar els tràmits relatius a aquests procediments.

Author:

Fitxa de sol•licitud de subvencions excloses de concurrència pública per als ens locals afectats per les ventades de desembre de 2014.

Posted at 16/12/14 - 12:24 PM

Els darrers dies un episodi de fortes ventades ha afectat diversos ens locals, tot causant importants danys en infraestructures locals.

 

Els ens locals afectats poden sol·licitar, fins al 9 de gener, la concessió d’una subvenció directa per pal·liar els danys ocasionats mitjançant aquesta fitxa de sol·licitud de subvencions excloses de concurrència pública
Author:

Justificació compensació càrrecs electes 2014

Posted at 15/12/14 - 12:32 PM

Els ens locals als quals se’ls hagi atorgat la compensació a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2014, hauran de trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals, entre el 2 i el 31 de gener de 2015, inclosos, el certificat justificatiu previst a l’article 7.3 de la Resolució GRI/1573/2014, d'1 de juliol, de convocatòria.

 

A aquests efectes, el certificat en qüestió estarà disponible a la plataforma EACAT .

Author:

A partir del 9 de desembre, canvi d'adreça dels SSTT de Governació i Relacions Institucionals a Barcelona

Posted at 04/12/14 - 12:02 AM

Serveis Territorials del Departament de Governació i Relacions Institucionals a Barcelona: Carrer Rivadeneyra, 6, 3ª planta || 08002 Barcelona

 

Cap del Servei Territorial de Cooperació Local, 93 634 74 46

Cap del Servei Territorial d’Administració Local, 93 634 74 48

Centraleta (Seu del Departament) 93 567 17 00

Author:

Nota relativa a l’aplicació de la normativa bàsica estatal en matèria de consorcis de participació local

Posted at 01/12/14 - 12:37 PM

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que els consorcis creats abans del 31 de desembre de 2013 han d’adaptar els seus estatuts, si escau, abans d’acabar aquest any 2014. La proximitat d’aquest termini, així com l’entrada en vigor de la Llei estatal 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, ha generat dubtes sobre la seva aplicació als operadors locals.  Amb la finalitat de canalitzar-los, us adjuntem una Nota sobre consorcis amb participació  local”.

Author:

Resultat de les trameses de pressupostos de 2014 i liquidacions 2013

Posted at 01/12/14 - 12:04 AM

La tramesa de pressupostos i liquidacions d’enguany ha estat molt positiva desprès de les darreres modificacions en la forma d’emplenament i tramesa d’aquesta que es va posar en funcionament durant el primer semestre. En aquest període s’han rebut 960 pressupostos i 997 liquidacions. (més informació). D’altra banda, encara queden ens que estan incomplint les obligacions de tramesa tant al DGRI  com a la Sindicatura de Comptes, per tant, us recordem que l’article 6 de l’Ordre GAP/539/2010 obliga a suspendre el lliurament de subvencions o transferències fins que l’ens infractor enviï la documentació pendent corresponent a les anualitats 2013 i anteriors. Podeu consultar la documentació pendent a la adreça http://www14.gencat.cat/gov_inv/AppJava/cercador.do

Així mateix, us recordem que el 31 de desembre de 2014 és la data límit per realitzar les trameses de pressupost fins a 2013 i liquidacions fins a 2012 al DGRI, atès que els serveis antics d’EACAT de tramesa d'informació pressupostaria al DGRI deixaran de funcionar l'1 de gener de 2015.

Author:
Veure totes les notícies
municat 2.0